סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

קיצור הלכות המועדים - סוכות

מחבר: הרב שריה דבילצקי שליט"א

נושא:

מספר עמודים: 342

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

בו כל דיני חג הסוכות ודיני ארבעת המינים, דיני התפילות, ודיני שמיני עצרת.

מתוך ההקדמה:
...אודה לה ואגדלנו בקול תודה וזימרה, על שזיכני לחבר ספר זה הלכות סוכה וד' מינים ושמיני עצרת, לאחר שבמשך השנים הוצאתי לאור בס"ד על ימים נוראים וחג השבועות, וזאת כהמשך לסדרת הספרים 'קיצור הלכות מועדים' שיצא לאור בשנת תשל"ט ואילך. וחלק זה היה בכתובים אצלי הרבה שנים וכעת בס"ד יוצא לאור עולם.
והנה במשך השנים יצאו כמה וכמה ספרים על הלכות סוכה וד' מינים, אשר כולם אהובים ומקובלים ויש בכל ספר וספר חידושים והערות למעשה ועוד, חשובים מאוד.
אמנם בספרי זה לא הבאתי מהם אלא מעט מזעיר באיזהו מקומן, והטעם הוא, כי ספרי זה כתבתי לפני עשרות שנים כשכל או רוב הספרים עדיין לא נתחברו, ולכן כעת אין ביכלתי לעבור על כל הספרים האלה ולהביא מהם דברים שאין בספרי זה. והרי רוב ככל ההלכות הנצרכות הלכה למעשה נמצאות בספרי זה.
... ויה"ר שאזכה להו"ל שאר הכתבים אשר עמדי בהלכה ואגדה וכו', להגדיל תוה"ק ומצוותיה בבריאות גופא ונהורא מעליא, ושלא אכשל בדבר הלכה, ושנזכה לביאת משיח צדקינו בב"א. 

שריה דבילצקי

ניתן להשיג: אצל המחבר רח' ירושלים 50 בני ברק. טל: 03-6182649

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו