סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

משנת השלחן

מחבר: הרב נחום מנשה ויספיש

נושא: הלכות נדה וטבילה - ע"ס השו"ע יו"ד קפ"ג-ר'

מספר עמודים: 640

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשס"ח

כל הלכות טהרה לפי סדר השו"ע יור"ד סי' קפג – ר', הבאת המקורות מהש"ס, תמצית שיטות הראשונים והפוסקים, עם הכרעות מגדולי הפוסקים וגדולי ההוראה, בשילוב מאות מפסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש, נצר למשפחה מכובדת ומושרשת בירושלים, זיכה אותנו שוב המחבר עתה בחיבורו "משנת השולחן" על הלכות טהרה וטבילה חיבור מהודר ומפואר הכולל מאות פסקי הלכה והכרעות אשר שמע ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב, החיבור מכיל 640 עמודים ומסוגנן באופן השווה לכל נפש, מיוחד לשינון וחזרה של ההלכה עם הגפ"ת במהירות ובקלות, ומסודר לפי סדר השו"ע יור"ד מסי' קפג עד סי' ר'. הכולל סיכומי סוגיות מקורות לפסקי השו"ע, תמצית נושאי כלים שעל השו"ע והרמ"א, ראשונים ואחרונים עם פסקי דינים והלכות אקטואליים אשר לא נזכרו בשו"ע ונו"כ, חידושים פסקים ותשובות מגדולי הפוסקים עד פוסקי דורינו ומורי ההוראה שליט"א, ובפרט מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב, החיבור כולל מפתח לסיכומי הסוגיות וכן כותרות משנה לכל פיסקא ופיסקא. ובסופו יש אינדקס מפתח ערכים ונושאים בו מפורט להפליא אשר כל דורש הלכה ימצא כל  דין ודין בנקל.

כאמור הספר מיוחד בזה שהוא כולל מאות פסקים תשובות והכרעות מפוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב, שהמחבר שמע וכן ממה שליקטן מתורתו של מרן הגרי"ש אלישיב, מהספר "קובץ תשובות", ומהספרים: "לבושי עז" מהגאון עזריאל זעליג אוייערבאך חתנא דבי נשיאה, משמרת הטהרה מהדורת תשס"ה, משערי טהרה, מנחת פרי (ומקונטרס התשובות שבו מהדורת תשס"ז) ומעוד ספרים. וכן ממה שהמחבר זכה לשמוע זאת ממרן הגרי"ש אלישיב ובמיוחד באותן התקופות שזכה ללוותו במשך שנים מרובות יום אחר יום תפילה אחר תפילה מביתו של מרן הגרי"ש אלישיב לביהמ"ד "תפארת בחורים".

הספר מעוטר בברכותיהם והסכמותיהם הנלהבות ובראשם ברכתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב, "כי יזכה להמשיך בפועלו ללמוד וללמד תוה"ק מתוך הרחבת הדעת, לזכות ולהתחיל ולהמשיך ספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד מתוך נחת והרחבת הדעת באין מפריע" וכן ברכות מהרבנים הגאונים: רבי עזריאל זעליג אוייערבאך שליט"א [שעבר על ההכרעות שהביא המחבר בשם מרן], רבי יוסף יקותיאל אפרתי, רבי ישעי' פינחס רוטנברג, רבי שלמה זעפרני. רבי שמעון שמואל הלברשטאם [בנו של הגר"מ הלברשטאם זצ"ל אשר בענוותנותו הגדולה קירב את המחבר עודדו והמריצו להוציא לאור עולם הן את ספריו הקודמים הכולל את הסכמותיו וברכותיו והן את ספר זה שהיה למראה עיניו].

שמו של המחבר כבר יצא לתהילה  זה מכבר אצל תופסי התורה בזכות חיבוריו הקודמים: מחיבורו היחודי "משנת זכויות היוצר", הדן בדין זכויות יוצרים בראי ההלכה, ספר ראשון מסוגו הסוקר את עקרונות ההלכה והפסיקה ההלכתית לדורותיה בשאלת הבטחת זכויות היוצרים, זהו ליקוט ובירור מקיף בהלכות זכויות יוצרים של  מחברי-ספרים, מוציאים לאור, מלחינים וממציאים, תוך התייחסות למציאות הטכנולוגית והמסחרית בימינו. "מוניטין", "כל הזכויות שמורות", גבולות הזכויות, מעמדם של חידושי-תורה כיצירה, צילום ספר או חלקו, מעמדו של ספר קדמון בהוצאה מחודשת וערוכה, העתקת קלטות, תוכנות ותקליטורים, תקשורת מחשבים, פרסום הרצאות וחידושי-תורה שנאמרו על-פה ועוד שורה ארוכה של נושאים אקטואליים.

כמו כן נודע זה מכבר מסדרת ספריו "משנת התלמוד" הכולל 11 כרכים על תשע מסכתות שבש"ס, מחיבורו "משנת הברכה" העוסק בדיני הלכות היסח הדעת בסעודה, ושאר ההלכות הנוהגות למעשה בברכות הנהנין.


 

 

ניתן להשיג: בירושלים: אצל המחבר בטל: 0527612300, w0527612300@gmail.com. בבני ברק: בחנות ספרייתי 'האחים גיטלר'. הפצה ראשית לחנויות: דויטש הפצת ספרים 02-5829973, דוא"ל gmail.com@5829973

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו