הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

מרפסין איגרי

מחבר :

קושיות ותירוצים בעניני הגדה של פסח

מאות קושיות עצומות ותירוצים נפלאים בעניני הגש"פשנשאלו ניתרצו נו"ו שקו"ט גדולי תורה תלמידי חכמים וצורבי רבנן חובשי בית המדרש.

בין השאלות שנידונו בספר:

הכיצד מברכים בתחילת בדיקת חמץ ברכת 'על מצות ביעור חמץ' הא כתב בארחות חיים בטעם הדבר שאין מברכין על שתיית ד' כוסות - משום שאין שותין את כל הכוסות בבת אחת. וא"כ אף בבדיקת חמץ על ביעור החמץ נעשה למחרת היום בשעה החמישית.

עוד יל"ע במש"כ השבלי הלקט שצריך לכוין בברכת שהחיינו שבקידוש על מצות מצה ומרור שבלילה זה, וצ"ע דהרי בברכת אשר גאלנו שנאמרת בכוס שני אנו מודים על שהגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור, והאיך מברכים ב"פ על מצוה אחת.

עוד יל"ע עמש"כ בקרית ספר בה' טומאת אוכלין דמים מלוחים אינם מכשירין לקבל טומאה, ובטובל ירק במי מלח אינו חייב בנט"י, וא"כ ק' אמאי צריך ליטול ידים קודם שמטבל הכרפס במי מלח, הא אינם מכשירין לקבל טומאה.

קושיות אלו ועוד רבות נידונו בהרחבה בספר הנ"ל. 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

שערי תשובה - עם ביאורים ועיונים

מחבר : מכון ארחות יושר

ספר שערי תשובה מעוטר בהערות וביאורים לבאר ולברר דברי קדשו של המחבר.

הספר הנפלא והנשגב "שערי תשובה" נכתב ע"י אחד מגדולי הראשונים ה"ה רבינו יונה גירונדי ז"ל זיע"א. הספר התקבל בכל הדורות ובפרט בדורות האחרונים עם ייסוד תנועת המוסר כספר יסוד לתיקון המידות ולחיזוק בעבודת השי"ת ובעבודת התשובה.

מהדורה זו יו"ל ע"י ארגון "ארחות יושר", ארגון להפצת לימוד המוסר היומי בנשיאות שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ובראשות נכדו יד ימינו הרב אריה קניבסקי שליט"א.

ספר יהדות זה, ספר שערי תשובה יו"ל במקור כחוברת לימוד חודשית בחלוקה לימי החודש, ולאחר סיום מחזור הלימוד היומי בספר זה, יצא לאור מאוגד בספר מהודר ונאה.

מהדורה זו מתייחדת בנוסח מדוקדק ומוגהה היטב ע"י צוות ת"ח שעמלו בזה רבות. וכן נוספו במהדורה זו ביאורים ועיונים. ביאורים - הסברים בפשט דברי שערי תשובה, לבאר פירוש המילות ולהבין מושג הדברים, שיהיה לשון המחבר נקראית במרוצה ובהבנה. ועיונים - הערות מעמיקות והרחבה לנושאים המובאים בספר, להעמיק חקר בדברי הרבינו יונה בהערות וביאורים, הכוללים ליקוט גדול מגדולי בעלי המוסר ומאורי המחשבה בדור האחרון שהעמיקו עיון והעמיקו בירור בדברי המחבר. 

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו