הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

משנה ברורה עם מקורות וביאורים

מחבר : הרב בנימין אליהו

מקורות מחז"ל וביאורי פסקי ההלכה של הדינים המובאים במשנ"ב

תחילתו של חיבור רב הכמות ורב האיכות לבאר לברר ולפרש מקחו של הכהן הגדול מאחיו מרנא רבי ישראל מאיר הכהן זצוק"ל מראדין. מלוקט מעומק הסוגיות דברי הראשונים והאחרונים עד לפוסקי זמנינו, בשים לב לשאלות הזמן, עם ביאור ופירוש סובב והולך על דברי המשנה ברורה הביאור הלכה והשעה"צ.

פעמים רבות כאשר לומדים משנה ברורה חשים שקוראים ומבינים את מה שכתוב, אך לא מבינים למה ומדוע, ובנוסף אנו שואלים את עצמנו האם הפוסקים כתבו דין זה מסברת ליבם הטהורה, או שמא שורש הענין טמון כבר בש"ס ובמדרשי חז"ל?

והרי המשנה ברורה אינו "עוד ספר", המשנה ברורה נתקבל בעם ישראל על פי גדולי ישראל, ודבריו כמסורין מלשכת הגזית כמו שכתב החזון איש באיגרת המפורסמת (קובץ אגרות ח"ב מא).

וכבר מצינו שעל פסקי הרמב"ם נתחברו סביב חיבורים רבים המבארים את מקורו מחז"ל, וגם בשולחן ערוך מצינו שהגר"א כתב מקורות לכל חלקי השולחן ערוך.

וגם המשנה ברורה עצמו כתב בשער ספרו: "וביאורי קראתיו בשם משנה ברורה, יען כי מתוכו מתברר דברי השולחן ערוך כל דין בטעמו ונימוקו מגמרא ופוסקים ולא יהיה כספר החתום". ולעומת זאת לפעמים כשאנו לומדים משנה ברורה משום מה יש הרגשה שהוא כספר החתום, עקב חוסר ידיעתנו את מקור הדין.

וב"ה זכינו שהרה"ג ר' בנימין אליהו שליט"א טורח ויגע כבר מספר שנים למצוא ולדלות את מקורות משנה ברורה מהש"ס ומהמדרשים, וכעת יצא לאור החלק הראשון בסדרה מסימן א' ועד סוף הלכות ציצית בסימן כד, בעתיד יצאו בעזרת ה' שאר הכרכים. מעולם לא יצא ספר בסגנון זה וזוהי מהפכה בלימוד המשנה ברורה.

ומלבד המקורות אשר הופכים את הלימוד לבהיר ונהיר, גם מבוארים בספר זה דברי המשנה ברורה במקום שצריכים ביאור, והכל נכתב בצורה קצרה ובהירה, ונמצאו כל דברי משנה ברורה מובנים ונעימים. גדולי ישראל התפעלו מאוד מספר יהדות זה.

חשוב לציין שהמקורות והביאורים מודפסים לצד המשנה ברורה עמוד בצד עמוד, ומספרים משובצים בתוך המשנה ברורה אשר מקלים על מציאת המקור לאותו משפט בעמוד שמקביל אליו.

      "כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם" (רש"י ריש פר' משפטים)

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ליקוטי רבי עקיבא איגר - שבת ומועדים

מחבר : הרב אליהו שמואליאן - ר"מ ברכת אפרים

הספר מכיל כמאתיים קושיות ויסודות מהגאון רבי עקיבא איגר זצללה"ה מסודרים על עניני שבת ומועדים מלוקטים מכל ספרי תשובותיו חידושיו והגהותיו על ספרים רבים. מהם דברים נודעים ומהם שאינם ידועים, מובאים בלשונו הטהורה בצורה קצרה ובהירה, הנותנת לפי הלומד את גוף הספק ולב הענין, באופן שפותח שער ללומד להמשיך ולהעמיד בדברי הגרעק"א.

בכל נושא ונושא מובאים דברי גדולי האחרונים שדנו בדברים אלו, כמו הפמ"ג המנ"ח והחת"ס ועוד דברים נפלאים ומשמחים המושכים את לב הקורא להיכנס לתוך הענין ולהמשיך בליבון הנידון שלפניו. חלק מן הנידונים שהורחבו באו בסוף הספר במילואים באופן בהיר ומתומצת.

הספר מחולק לפי נושאים, כדוגמת שבת :עניני קידוש (ערבות ושומע כעונה), תפילות השבת, הבדלה, שביתת השבת (מתעסק, שליחות) עניני יום טוב ויו"ט שני, פסח ( עניני חמץ, מצוות הפסח – מצה, מרור, ד' כוסות, וקרבן פסח) עניני פורים, תעניות, ראש השנה, יום כיפורים, סוכות (סוכה, לולב) חנוכה. ועוד מילי דאגדתא בשם הגרעק"א על כל מועד ומועד. כמו"כ הובאו בספר קובץ מכתבי הגרעק"א בענין הקרבת קרבנות בזה"ז, עם הערות וביאורים מגדולי האחרונים, ומכתבו המעניין המפרט את תקנת סדר התפילה בקהילתו בימים נוראים בזמן המגיפה, עם הערות וציונים.

תוכן הענינים נבחר כך שנתקבצו בו בעיקר נושאים יסודיים ועיקריים הנוגעים גם לשאר מקומות, כגון ערבות, שומע כעונה, מתעסק, שליחות במצוות, אכילה שלא כדרך, בריה, חיוב נשים במצוות, חיוב עבדים, ועוד שלל ענינים, עד שאפשר להגדיר את הספר כאוצר בלום המקנה ללומד ידיעה נרחבת בהרבה ענינים עם הבנת עומק הנידון והיקף היריעה.       

הספר מעוטר במכתב ברכה נלהב מאת הגאון הנודע הג"ר שמואל איינשטין זצ"ל (מו"ל ספר כתב וחותם מתורת הגרעק"א ובקי נפלא בכל מרחבי תורת הגרע"א), אשר כתב להרב המחבר שיצירה זו "היא מזיגה משובחת של שמחת שבת ויו"ט עם חדוותא דאורייתא". כמו"כ במכתב ברכה מחמיו הגאון הגדול רבי בצלאל פנחסי שליט"א ראש ישיבת ברכת אפרים ב"ב, ומרבותיו הגאונים שליט"א.

בפתח הספר ערך הרב המחבר מבוא נרחב לתורת הגרעק"א עם סקירת ספרי רבינו זיע"א אשר נדפסו במרוצת הדורות אשר יתן תועלת רבה לרבים.

השקעה רבה ויגיעה גדולה ניכרת בספר הן בעריכת הדברים בפני הלומד והן בעיצוב נאה ומפואר מבית ומחוץ, וכמו שביקש הגרעק"א מבניו להדפיס תשובותיו על נייר יפה וכו' כמובא בהקדמתם לשו"ת ח"א.

הספר נדפס במהדורה ראשונה וקצר תגובות נלהבות בארץ ובחו"ל עד שאזל בתוך זמן קצר, ונדפס שוב במהדורה שניה.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה - יו"ד

מחבר : הגאון רבי יהודה אסאד זצוק"ל

זה עתה יצא לאור בסייעתא דשמיא שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה חלק יו"ד, לרבי יהודה אסאד זצ"ל אב"ד סערדאהעלי, מגדולי פוסקי הונגריה לפני כמעט מאתיים שנה בתקופת החת"ס ובנו הכת"ס. הספר יצא לאור במהדורה חדשה ומתוקנת עם מבוא, הערות, הפניות, מראה מקומות, נספחים ומפתחות.

מתולדות המחבר (מתוך ההקדמה למהדורה זו):

הגאון הגדול רבנו יהודה אסאד נולד בעיר אסוד Aszod)) שבהונגריה בשנת תקנ"ד. הוא למד בישיבתו של מהר"ם בנעט, גדול רבני מורביה (צ'כיה), ובהמשך שימש כדיין בעיר סרדהֵל (סערדאהעלי; כיום – דונאיסקה סטרדה, דרום סלובקיה). העיר שכנה במחוז פרשבורג (היום ברטיסלבה), והתקיימה בה קהילה גדולה וחשובה במשך מאות שנים, עד השואה הארורה בה נרצחו כל יהודיה שהיוו כמחצית מתושבי העיר. מאוחר יותר שימש רבנו במשך כמה שנים כרב בכמה עיירות, ובשנת תרי"ד שב לסרדהל ושימש כרבהּ במשך כשתים עשרה שנה, עד לפטירתו בשנת תרכ"ו, לפני קנ"א שנים. הוא הקים בה ישיבה גדולה והפך את העיר לתל תלפיות, עד שסרדהל נחשבה מהקהילות החשובות בהונגריה.

בין השאר היה רבנו מגדולי המשיבים בדורו, והשיב אלפי תשובות גדושות חריפות ובקיאות יוצאות-מהכלל לשואלים מקרוב ומרחוק. רבנו שמר העתקים של חלק מתשובותיו, ומהם הכין לדפוס בנו וממלא מקומו, רבי אהרן שמואל אסאד (תק"ץ-תרס"ה), ששימש כרב העיר במשך ל"ט שנים, את שו"ת מהרי"א 'יהודה יעלה'.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

המוציא יין

מחבר : הרב אמציה חסידים

רמזים על תנ"ך, תורה שבע"פ וחגים

הספר "המוציא יין" רמזים בפסוקי התורה על סדר פרשיותיה. חלקם בדרך פנימיות התורה וחלקם בדרך הפשט. הרמזים באים באופן מקורי ומדהים ובו מקשר הרב בין תוכנו של הפסוק ובין אוסף אותיותיו. פעמים מביא מדברי רבותינו המפרשים ומוכיח דבריהם מראשי וסופי התיבות, פעמים ע"י ביאור הוראת הפסוק ("על", "לפני", "תוך", "תחת" וכו'), בו נחשפת מילה נסתרת המראה את גדולת המפרשים בכוונם לאמת. יש ומביא הרב את הפסוק ככותרת לביאור נושא מפנימיות התורה, באופן המובן גם לבעלי ידע בסיסי וחוזר ומראה בפסוק קשר נסתר נוסף לביאור. 

ספר יהדות המוציא יין נכתב בלשון ברורה, ועמל רב הושקע כדי שיהא מובן גם חלק הסוד למי שפנימיות התורה חדש לו. פעמים שהלשון מליצית ואף מבודחת. כל הקטעים מלווים במראי מקומות מסוגרים ובכתב קטן כדי לא להפריע לרצף הקריאה. גם החלק הנלווה – הוא הקונטרס "רסיסי לילה" עוסק ברמזים, אמנם על חגים, פסוקי נ"ך ותורה שבע"פ. גם שם רואים באופן פלאי איך הסתירו רבותינו בפשט משנתם עומק-עומק התורה באופן שכל הברה מדברי קודשם בוקע באור גדול כל ארבעת חלקי הפרד"ס.

הנה נודע חשיבותו של רובד הרמז וכדברי הרמב"ן בהקדמתו עה"ת "חמישים שערים חסר אחד כלולים בתורה והם כוללים את חכמת הטבע וכלל כל החכמות כולם וידיעתם היא ע"י דרישה של תורת הרמז". וכן הגר"א בביאורו על משלי (א' כ"א) "ורמז הוא פתח השער לסודות". 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

נפלאות מתורתך

מחבר : הרב מרדכי ארונובסקי

ביאורים וחידושים על ראשי תיבות וסופי תיבות בתורה

הספר כולל עיונים ביאורים הערות והארות על למעלה מאלף הופעות של ראשי וסופי תיבות בתנ"ך, לבאר ענינם ושורשם בביאור נפלא, אם מדברי הרב המחבר ואם מדברי גדולי הדורות שממימהם אנו שותים בצמא, ערוך ומסודר בצורה נפלאה, ועוד נוספו בספר שמונה עשרה מערכות בסוגיות עמוקות בשמעתתא דאגדתא במרחבי התוה"ק.

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בשנת תשנ"ו,  השניה בתשנ"ז, השלישית בתשס"א, הרביעית בשנת תשס"ה. והחמישית בתשע"ז.

מהדורה חמישית זו שלפנינו מכילה כ- 1250 עמוד, כמות כפולה מהמהדורה שלפניה. נוספו בה ערכים רבים והוספות רבות בערכים קיימים. כמו כן נוספו בה מאמרי מחשבה בסוגיות חדשות המאירות הארות חדשות בפרשיות התורה ובמועדי ישראל.

הערות והארות נפלאות של עשרות תלמידי חכמים חשובים, וביניהם מגדולי תורה בדורנו, נשלחו אל המחבר, ושולבו בתוך המהדורות השונות בשם אומרם. כך שהספר הפך להיות במה גם לצורבים צעירים וגם לתלמידי חכמים מופלגי תורה.

כל הרואה אומר "ברקאי" על עוצם הנפלאות המתגלות מתוך התורה עצמה, אשר מביאות את האדם לידי התפעלות הנפש וחיזוק האמונה בתורה שבכתב ובשבעל פה.

הופעות רבות של ראשי וסופי תיבות בתנ"ך הובאו ונתבארו כבר על ידי ראשונים ואחרונים, והבאתם לפונדק אחד היא חידוש חשוב של הספר. אולם, רוב ההופעות הנם מן החדש, ונתבארו באר היטב על ידי מחבר הספר הגאון רבי מרדכי ארונובסקי שליט"א, מחכמי ורבני ישיבת אהבת שלום בירושלים, אשר שוזר בביאוריו מקרא משנה גמרא ומדרשי חז"ל, דברי ראשונים ואחרונים, עד בעלי תורת הרז. פעמים בא המחבר בקצרה ופעמים בארוכה, והצד השווה הוא שתמיד מאירים הדברים ומשמחים את הלב. גם מערכות המאמרים בשמעתתא דאגדתא הן בעלי אופי מיוחד במינו. כל מאמר מציג לפני הלומד פסיפס נדיר ביופיו של ידיעות מכל רחבי הפרד"ס המפרנסות זו את זו ונארגות לכדי מהלך מקורי של הנושא הנדון. בין השאר ימצא שם הלומד (במאמר "דוד בן איש אפרתי") מהלכים שונים לבאר את רמיזת שלש האמהות לבית דוד, תמר מרים  ורות, בסופי תיבות (כסדרן!) בפסוק אחד שבפרשת המן. או ימצא שם ניתוחים מקוריים במהות ראשי האומות המציקות לישראל (מאמרים: "תתר"ף", "והידיים ידי עשו" "אני והו הושיעה נא" "ישראל וישמעאל" "הדרדר"), ולימוד מעמיק בעניינם של כמה מגדולי האומה, כגון יתרו ("בן פוטי"), שמשון ("שמשון"), יונה הנביא ("יונה והאניה") ובני חשמונאי ("המקבי"), ועוד ועוד.    

מהניסיון במהדורות הקודמות נמצא, שקהל הלומדים בספר מגוון מאד. כל שוחר תורה מוצא בו טעם כפי מידתו, ופעמים רבות, משתמשים רמי"ם, משגיחים, מגידים ומלמדי דרדקי בחידושים המתגלים מתוך ראשי וסופי התיבות שבתנ"ך כנדבכים חשובים בדרשותיהם. ולמעלה מן הכל, מחזקים גילויי נפלאות אלו את האמונה בתורה מן השמים, כאשר נראה בעליל ובאופן מובהק ומוחשי שאין דבר שאינו רמוז בתורה, וכמבואר באריכות בהקדמת הרמב"ן על התורה. 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

שו"ת חשב האפוד

מחבר : הרב שמעון ביטון שליט"א - רב העיר חדרה

שאלות ותשובות בד' חלקי שו"ע

ישתבח הבורא ויתפאר היוצר שלא השבית בעולמו גואל ונטע בכל דור ודור מנהיגים נאמנים שינהיגו את בניו בדרך התורה והיראה. והנה עתה זכינו השי"ת בהגלות נגלות אמרות טהורות אור יקרות תורתו וחידושיו של הגאון הצדיק רבי שמעון ביטון שליט"א רב ואב"ד דחדרה וראש ישיבת 'אור יוסף' שאלות ותשובות בארבעה חלקי שו"ע אשר השיב לקהל עדתו במשך עשרות שנים בתפקידו בקודש. עיקר מעלתו של הגר"ש ביטון שליט"א היא היותו נר מערבי שלא יכבה לעולם, למרות כל העמדת דת על תילה, והקמת מוסדות התורה בעיר, מעולם לא מש מאהלה של תורה ובכל מקום שתמצאהו תראהו יושב מכופף על דפי גמרא מצרף צו לצו קו לקו. וכשם שקיים ותורתו יהגה יומם ולילה, דאג לתורת חסד על לשונה' , ובמשך עשרות שנים מסר שיעורים הן על סוגיות הש"ס בישרות נפלאה, והן בהלכה בכל חלקי שו"ע.

והנה לפני עשור הועד להוצאת כתבי הרב אספו את מאות שיחותיו מערכי לב ודעת דברי הגות ומחשבה שופעים אהבת תורה ויראה פרי הגייתו של הרב, מח ולב יחדיו והוציאו לאור את 'מעשה חשב' ו' חלקים אשר נתקבלו בשמחה אצל רבנן ותלמידהון. והיד מרבה להשתמש ולהגות בהם, הן בשל עמקותם והיקפם, והן בשל השפה העשירה והסגנון המייחד אותם בתוך ארון ספרים.

וכמאז כן עתה כפי שעשו בדברי הגות ומחשבה של הרב שליט"א כך עשו בשיעוריו בש"ס ובהלכה, סידרו את שיעוריו בהלכה ובגמ', ליטשו, ועבדו, ע"מ להביא לקורא דבר נאה ומתוקן. ואכן זכו והוציאו תחת ידיהם תורה מפוארה בכלי מפואר והסכמות גדולי הדור המופיעים בראשית הספר מעידים שהספר נפלא כהדרו, תשובות מופלאות בהרבה גופי תורה מברר ומלבן כיד ה' הטובה עליו בסברא ישרה ובעומק העיון, כשמקיף כל נושא מריש ועד גמירא ולבטח יהפך לאחד מספרי השו"ת החשובים והמועילים בארון הספרים.

ואכן הועד להוצאת כתבי הרב מעיד שהושקעה מחשבה ויגיעה רבה בסידור ובסגנון הדברים למען אשר ירוץ המעיין בו ויהיו הדברים מובנים ושווים לכל נפש על אף עומקם.

ואכן חלק מהתשובות באו בקצרה כדי להקל על המעיין בהם, ואולם חלק באו בארוכה אך בהיות והדברים נעימים ומאירים יש משיכה לקרוא הכל כפי שמעיד בהסכמתו הגאון הגדול רבי שלום כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה.

הספר דן בעשרות תשובות רבות אקטואליות בד' חלקי שו"ע כגון הנחת תפילין ע"י אשה או קטן למי שנשתתקו אבריו בדין הנחת תפילין דר"ת לפני תפילין דרש"י, בדין ניגוב ידיים במכונת יבוש ובדין מכשיר אדים לרפואה בשבת. בדין עשיית 'טוסט' בשבת דן הרב בהרחבה בכל ההשלכות ההלכתיות שבדבר ואף חקר ובדק את תהליך הפיסטור ע"י מומחים במחלבות החשובות בארץ עד שקבע במסמרות נטועות הלכה למעשה.

בהלכות יורה דעה דן הרב בהרחבה ובעומק אם מותר לקבל צדקה מגוי וכן האם מותר לקחת צדקה מאשה, וכן בדין איבוד גניזה בידיים בימינו בו נדפסים מאות עלונים ועוד.

באבן העזר יצר יצירה מופלאה ובין עשרות השאלות הביא קונטרס בהלכות יחוד אשר דן בהרחבה בנושאים נפלאים ומעניינים כגון האם יחוד נדחה מפני פיקוח נפש, האם בית קברות חשיב מקום יחוד, בענין יחוד במטוס קל, האם יש יחוד עם חולה, בגדר פתח פתוח לרה"ר ובעלה בעיר כשהגאון המחבר חוקר חקירות יסודיות בגדרי איסור יחוד וע"פ זה מכריע דבר ה' זו הלכה בסכינא חריפא.

בחושן משפט מפלפל בעומק סוגיות הש"ס בדין תקפה אחד בפנינו, בדין סימן העשוי להדרס, ובספק יאוש, חוקר בעומק יסוד גדרי השומרים ומכריע בשאלות הלכה למעשה כגון שליח עם אתרוגים ממרוקו שנאבדו לו בדרך, בדין בנין ד' אמות ועוד.

יופיו של ספר יהדות זה אינו רק בהדרו החיצוני ובעומקו ההלכתי הפנימי כי אם מתוך רבים מהתשובות ניכרת יראתו הקודמת לחכמתו של הגאון המחבר שליט"א וניכר מבין ריסי עיניו היותו חניך ישיבות נוברהדוק ותלמידיהם המובהק של הגאון רבי נחום לסמן זצוק"ל וגאוני הדור הקודם זצוק"ל למשל כאשר דן המחבר אם בת מצוה חשיבי לסעודת מצוה לאחר שהקל לערוך זאת על מנת שיחושו את הגדול מצווה ועושה, זועק מקירות ליבו על חולה רעה שמתפשטת במחוזינו כאשר משפחות חרדים עורכים מסיבות בת מצוה בתוך אולם ובסמוך בחדר אחר יושבים הגברים ועורכים סעודה לעצמם, משחיתים זמנם לריק, ומדברים דברי הבל ורעות רוח, ולא מן הנמנע שנכשלים בשמיעת שירים ובקול אשה ערוה ולכן איסור גמור ועוון פלילי הוא וכבר זעק הכהן הגדול מרן החזו"א זיע"א שבנושא של עריות שנאמר 'כי יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' יש ללכת עד קצה החומרא.

כמו כן באבן העזר הביא לסברות המקילים בדין אסורה לבועל, אולם בלהבת שלהבת של יראתו יצא ניצוצי קדושא מקולמוסו וכתב 'אך אני גמרתי אומר שבדברים חמורים אלו אדרבא חובה עלינו לעמוד על חומת הקודש בכרם בית ישראל ולמנוע פריצות ועריות בישראל וכל קולא במקרים מעין אלו גורמת הרס וחורבן בחיי המשפחה בישראל.

יחודיותו של הספר הוא השילוב הנדיר בין תשובות עמוקות המפלפלים בעומקה של סוגיא ובדקדוקי הראשונים דק דק עד אין נבדק עד לניפוי ההלכה בי"ג נפה אחר נפה כחבורה ישיבתית לכל דבר וענין. יחודיות זו אף משקפת את דמותו של הגאון המחבר שליט"א שמחד מכהן כרב ואב"ד חדרה ומשיב דבר ה' זו הלכה לצאן מרעיתו, ומאידך קרוב ליובל שנים מכהן כראש ישיבה אשר יגע ועמל בהוויות אביי ורבא ובפלפולא דאורייתא עד אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

כמובן שועד הוצאת כתבי הרב כותבים שב' ספרים אלו שו"ת חשב האפוד הם הראשונים בסדרה ובס"ד יזכו להוציא מתוך כתבי הרב עוד ספרים רבים אשר שמעתתא של הגאון הגר"ש ביטון שליט"א יתבצרו בבי מדרשא.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ילקוט שלמה

מחבר : הרב שלמה בצון

לעורר בדברים הצריכים חיזוק

בספר נלקטו מאות הוראות בכל מקצועות התורה ונתיבי החיים, יסודות וענינים שבני אדם נכשלים בהם מעת לעת ח"ו, ובא המחבר לעורר הלבבות לתקן עולם במלכות ש-די.

בין עיקרי הענינים שנתבארו בספר: חיזוק באמונה בהי"ת. חיזוק בכל פרטי ודיני חיוב תלמוד תורה והמסתעף. חיזוק בעניני תפילה. חיזוק בקדושת בית הכנסת. התעוררות בבין אדם לחבירו בתפילה. וכן כמה ענינים הנוגעים למצוות תפילה בנשים. ועוד נתבאר דברי חיזוק ופרטים להתעורר בדיני ברכות והלכות סעודה. ובהלכות טבילת כלים. והלכות שבת ומועדים. ודברי התעוררות במצוות כבוד חכמים וכיבוד אב ואם. וכן אריכות בעניני מידות טובות. ושמירת הלשון ומצוה לדון לכף זכות. ודיבור דברי אמת. והתרחקות מנדרים ושבועות וקללות חנופה וליצנות ח"ו. וזהירות בהתנהגות בבין אדם לחבירו. וזהירות מגזל וניזקין. והתעוררות לאהבת חסד וביקור חולים. ודיני הלוואה ואיסורי ריבית. הכנסת אורחים, שמית הגוף והנפש, קירוב רחוקים, שמירת על קדושת האדם, חופה וקידושין, שלום בית, חינוך הבנים, ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, ועוד ענינים.

ובסוף הספר נוסף קונטרס הדרך לנצח במלחמה, ובו עצות וסגולות לנצח במלחמת היצר.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

בית הוראה

מחבר : הרב אריאל מאור

בירורים בדרכי ההוראה

יבאר ויברר כל פרטי דרכי ההוראה, ונחלק לג' שערים.  שער א' - מחלוקת הפוסקים בדאורייתא.  שער ב' - מרא דאתרא.  שער ג' - קבלת רב.  

שער א' - מחלוקת הפוסקים בדאורייתא - יאריך במחלוקת הראשונים בספיקא דאורייתא אי הוא לחומרא מה"ת או מדרבנן,ומה דין היכא שכרוך חומרא וקולא זב"ז, וחכם המיקל אי רשאי להורות ברבים כשיטתו, ובמחלוקת בהבנת חכמי התלמוד אי חשיב כספ"ד, ועוד מו"ו ושקו"ט בזה.

שער ב' - מרא דאתרא - יאריך בדין הוראה במקומו של החכם ובדין אכסנאי מופלג בתורה, ואם מותר להורות כדעתו של המרא דאתרא, ואם יש חילוק בין הוראה בדין דאו' לדין דרבנן, ואם יש דין מרא דאתרא אחר מותו בזה"ז, והיכא כשכללי הכרעת המחלוקות מכריעים כנגדו, ובשעת הדחק והפסד מרובה, ועוד יאריך מיהו מרא דאתרא בכל מקום.

שער ג' - קבלת רב - יברר אם יש רשות לאדם לקבל חכם לרבו, ואם צריך שיהיה לו שייכות איליו, ואי צריך לעשות כדעת החכם בכל דבריו, ובדין חכם שחולק על מרא דאתרא, וכן ירחיב בהוראת מרן השו"ע אם התקבלה להקל ולהחמיר, ובדין המורה לבני ספרד כנד דעת השו"ע אי חשיב כטועה בדבר משנה, ועוד נושאים רבים.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

לקחת מוסר

מחבר :

משיחות הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל

יום שמחה הוא ללומדי התורה והמוסר בכל אתר ואתר, ובעיקר לתלמידי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל עם הופעתו של הספר "לקחת מוסר" הגיוני מוסר והשקפת חיים על פי שיחותיו שנאמרו לפי סדר "משלי" הרואה אור בימים אלו.

ספר יהדות "לקחת מוסר" פותח צוהר לעולמו הרוחני הגבוה והמעמיק של ראש הישיבה זצ"ל בכל חלקי עבודת ה' של האדם. כאשר דרך מוסרי ספר משלי נגע ראש הישיבה זצ"ל בהשקפת התורה על מאורעות החיים של האדם ובחובתו של האדם להתבונן בהם ולהפיק מהם מוסר וארחות חיים.

ספר משלי נקשר בעבותות בשמו ובקומתו של ראש הישיבה זצוק"ל.

כל הבא בצל קורתו נחשף לנעימות פסוקי ספר משלי, אשר היו שזורים ושגורים על לשונו בשיחותיו ברבים ובשיחו עם היחיד, והיו נשמעים תדיר בשיחות שמסר בפני תלמידי הישיבה הקדושה, בשיעורי נביא שמסר לפני תלמידות הסמינר, ובכל דרשותיו בפני קהל ועדה בארץ ובחו"ל. ועל כולנה באים לקחי משלי לידי ביטוי בהיקף רחב ובעומק עצום בספרי 'שכר שכיר' על התורה.

ויותר מאשר לימד את פסוקי ספר משלי, לימד ראש הישיבה זצוק"ל באורחותיו את מוסרי משלי, שהושרשו בכל נתיבות חייו וניכרו בדבקותו בתורה ובתפילה, בהטיית לבו לחכמה, בלימוד תורת המוסר בעמקות עד אין קץ ובהנהגות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו.

מכלול הערכים המקיפים את הספר מורכב מעשרות ערכים כמו אדם, אמת, בן תורה, דעת, חכמה, יראה, ישרות, מוסר, תלמיד חכם, תורה, תפילה, תשובה ועוד.

עורכי הספר מציינים עובדה מפעימה שהתגלתה לפניהם כאשר סודרו מפתחות הערכים המופיעים בסוף הספר, כי מתוך מגוון הערכים עולים ומתנוססים שני ערכי יסוד העוברים כחוט השני לאורך הספר כולו והם 'תורה' ו'יסורים'. ואכן בכך האירה קומתו הרוחנית של ראש הישיבה זצוק"ל שהיתה אפופה בתורה הקדושה וביסורים של אהבה. וזהו הפרט המלמד על הכלל בהתמודדותו המופלאה עם הייסורים שהיו מנת חלקו וסבבוהו כל ימי חייו, בעודו מתרפק עליהם, מחבבם כ'מוסר אב' ונאחז בהם כשלבים בסולם העליה הרוחנית העולה בית קל. ועל כולן קרן אורו המקיף של מאמר החכם מכל אדם: 'לקחת מוסר השכל צדק משפט ומישרים' (משלי א ג).

כפל תעצומות נשקפו בתורה ובייסורים שנוצקו בהווייתו של ראש הישיבה זצ"ל כאשר בעת ובעונה אחת לא מנעו הימנו להרביץ תורה לאלפים, למסור אלפי שיעורים ושיחות מוסר, לכתוב ספרים ועשרות מחברות חידו"ת, לייסד ולהקים מוסדות תורה בארה"ק ובמרוקו, לחנך תלמידים ותלמידות, לדאוג דאגת חיי היום יום של תלמידיו ובני קהילתו ולהנהיג ברמה את עניני הכלל בנשיאות לב וביד רמה זאת למעלה משישים שנה.

עובדה זו צויינה בפני עורכי הספר גם ע"י ראש ישיבת תפרח הגאון הגדול רבי יעקב פרידמן שליט"א כאשר הזכיר את דברי מרנא רבי עקיבא איגר זצוק"ל שאמר על עצמו כי מכוח לימוד תורה ולימוד תלמידים ביסורים זכה שתורתו התקבלה על כל לומדיהן. וזו הערובה כי גם הספר "לקחת מוסר" יערב ויתקבל על לב הלומדים בו, כי כן היו ימי חייו של ראש הישיבה זצ"ל בהן למד ולימד כשהן אפופין תלאות ויסורים.

הספר יו"ל בהוצאת "יפה נוף" ע"י מכון "מנחת יששכר" שע"י ישיבת "נר זרח" (עוצם) מיסודו של ראש הישיבה זצוק"ל ומעוטר במכתבי ברכה של הגאונים הגדולים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצג"ת והגאון הצדיק רבי דב יפה שליט"א זקן המשגיחים וחבר מועצגה"ת, והגאון רבי בצלאל טולידנו שליט"א ראש ישיבת "זהר התורה" ומגדולי תלמידי ראש הישיבה זצוק"ל.

יפה עשו עורכי הספר כאשר צירפו לספר ביאור הנקרא "יוסף לקח" והוא "ביאור הפסוקים" ע"פ השיחות באופן קצר ותמציתי שנכתב ע"י עורכי הספר, בכך יוכל המעיין למצוא חפצו בנקל כאשר בשיחות עצמם יוכל ללמוד הדברים בהרחבה.

הספר רואה אור בימים אלו לקראת יום השנה השישי לפטירת ראש הישיבה זצ"ל החל בכ"ה טבת. זכות הגאון זצ"ל יעמוד לכל העושים והמעשים בדבר גדול זה.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

משנת כהן

מחבר : הרב יוסף ניסים כהן

על שו"ע הלכות כיבוד אב ואם

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו