הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

זכות העקדה

מחבר : הרב ישראל צבי קליין

עיון במעשה העקדה בדרך פרד"ס

חיבור גדול - רב הכמות וכביר האיכות לבאר כל ענין הנסיון של אברהם אבינו עליו השלום במעשה העקידה ע"פ פשט רמז דרש וסוד, עם ליקוט מדרשים.

כרך ראשון - חלק הפשט
בו הובאו ונתבארו לקט פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך הפשט.
ועוד נוסף עליו לקט פירושים וביאורים מבעל שבט הלוי זצל"ה, ומכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצל"ה

כרך שני - חלק הרמז והדרוש
חלק הרמז - ליקוטי פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך רמז
מאמרי שביל העקידה בדרך החסידות
טירת כסף לרבי חיים גאטינייו משלוניקי
כתר שם טוב לרבי שם טוב מלמד
חלק הדרוש - ליקוא פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך 'דרוש'
מאמר דרוש נפלא
חומש גור אריה / התורה והמצווה להמלבי"ם / העמק דבר להנצי"ב / פירוש הרש"ר הירש

כרך שלישי - חלק הסוד והמדרשים
חלק הסוד - פרשת העקידה עם פירוש הרמ"ק
ועוד ליקוט גדול ע"ד הסוד
זוהר המבואר 
וחלק המדרשים ע"פ העקידה

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

אוצרות אורייתא

מחבר : הרב חיים שמרלר

אוצר שיעורים עה"ת

אוצר גדוש מלא מזן לזן, אוצר שיעורים חידושי הלכה מערכות תורניות ע"ס פרשיות התורה.

חיבור נפלא, ליקוט שיעורים מהגאון המחבר שליט"א ע"ס פרשיות התורה, שכבכל פרשה נתבאר ענין להלכה בארוכה ולפרטי דיניו, בנושאים אקטואלים ובדברים המושכים את הלב, דן ומפרק שקיל וטרי מיסודות הסוגיא ועד לפוסקי הזמן, בכל הענינים הנפלאים והסוגיות הערבות שקבע בהם מושבו ופרש עליהם אהלו.

בין הענינים שנתבארו בספר יהדות זה, בפרשת בראשית האריך המחבר בדיני גולם שנברא ע"י ספר יצירה מה גדרו, בסוג' ר"א ששיחרר עבדו, אי גולם הנ"ל יכול להצטרף למנין, אי בשבת מותר לברוא גולם הנ"ל, ואי ההורגו חייב משום רציחה, ובאותו ענין האריך בדיני הישן אי מצטרף למנין וגדרו במצוות וחיובי התורה, ועוד נסתעף לענינים רבים.

בפרשת נח האריך לדון בהא דנח אכל קודם שהאכיל לבהמות שבתיבה, והסתעף לחיוב האכלת בהמות קודם אכילה, ומה דין בבהמות שאינם שלו, ובענין בהמות טמאות ועופות, והאריך לדון בדינן צער בעלי חיים וניסויים בבע"ח, ועוד הרבה ע"ז הדרך.

הספר י"ל ברוב פאר ע"י הוצאת עוז והדר

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

עבודת שלמה

מחבר : הרב שלמה עובדיה קוסובר

לא ילבש - יציאה לחו"ל - עיטוף בטלית - כיבוד בדרכים - ליווי אורח

חמשה קונטרסים המבארים ומבררים ענינים שונים שעדיין לא נתרבה בהם הדיבור בבית המדרש, שנתקבצו ללון בפונדק אחד, וכל חד מינייהו רב חיליה ותקיף גובריה למיקם עליה לחודיה. 

ואלו הן:

לא ילבש - מרחיב ומפרט בפרטי ודיני לא ילבש, בדיני גילוח השיער, מלבושי ותכשיטי איש ואשה, תיקוני נשים, חינוך קטנים, תחפושת בפורים ועוד הרבה פרטים ודינים העולים.

יציאה לחו"ל - פותח פתח בסוגיא עמומה זו של יציאה לחו"ל, פרטיה דקדוקיה וכוונותיה, אימתי אסור ואימתי מותר, ובאלו פרטים ותנאים.

עיטוף בטלית - יפרט כל ענין העיטוף בטלית, אימתי הוא חיוב ואימתי הוא מנהג, ובכלל זה עיטוף בטלית לש"ץ, עיטוף בקדיש יתום, כהנים בנשיאת כפים, עיטוף לעולה לתורה, יום כיפור קטן, טלית בת"ב ובסליחות, בליל יום כיפור, עיטוף למוהל סנדק ושאר בעלי כיבודים, ודעות הפוסקים בענין ברכה על עיטוף טלית.

כיבוד בדרכים - כל הלכות כיבוד בדרכים, בפתח הראוי למזוזה, בכניסה וביציאה, בעליה לאוטובוס, הנושא ס"ת בידו, תלמיד ורב, כהן וישראל, ועוד פרטים.

לווית אורח - פרטי דיני לוויה לאורח, מצוות לוויה בזמן הזה, לוויה על ידי שליח, שיעורים במצות לוויה ועוד פרטים. ונוסף עליו חילופי מכתבים בענין זה.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

עטרת המועדים

מחבר : הרב עקיבא מאיר מדלוב

שיעורי עיון וחקרי הלכה

יום בשורה ללומדי התורה עם צאתו לאור עולם של הספר הנפלא 'עטרת המועדים', אשר כשמו כן הוא, עטרת תפארה לימי המועדים והלכותיהם, כולל ימי בין המצרים והצומות, וכן ביאורי סוגיות עיקריות בסדר מועד ובחלק אורח חיים, אור חדש על ציון האיר.

הספר כולל מערכות נפלאות והערות חדשות, בהם יסודות מופלאים, אשר חלקם מפורשים בדברי הפוסקים ואינם ידועים בבית המדרש, ומהם שלא דנו בהם המחברים במפורש, כאשר הרהמ"ח מהפך ודן בדברי רבותינו גדולי הדורות הראשונים והאחרונים, ובפרט בספרו של הכהן הגדול מאחיו רבינו בעל החפץ חיים זיע"א, תוך שהוא מוכיח את גודל דקדוקו בכל תיבה, ואת רמזיו וכוונת דבריו בפסקי המשנה ברורה והביאור הלכה.

חזון נפרץ בהיכלי בתי המדרש בערבי חגים ומועדים לראות תלמידי חכמים עמלי תורה מחפשים ומבקשים 'הערה חדשה' בעניני היום, תוספת עומק והבנה במצוות שהזמן גרמן, הרגשה מחודשת ב'שהחיינו' של היום טוב הממשמש ובא, תפיסה חדשה בענין 'תוספת יום טוב', יסוד ברור בשומע כעונה, ערבות במצוות, פשר מצוות קריאת התורה ובפרט בארבע פרשיות, בירור גדרי מצוות חינוך במצוות ובתעניות, וכהנה רבות סוגיות ומערכות שהספר שלפנינו דן בהן ומאיר את עיני המעיינים וההוגים בו.

לא זו אף זו, גם בעניני ימי בין המצרים וזמני הצומות וזעקתם, יצא הרהמ"ח לשדד מערכות בהן נחשפו חידושים מופלאים, כגון ענין 'קדושת הצום' המופיע במגן אברהם, חידושו של הבית הלל בדין גדול שאינו יכול לקיים את התענית בתורת גדול שמחוייב לכה"פ לצום תענית שעות מדין חינוך, הערת הביכורי יעקב והמשנ"ב לפטור אדם העוסק במצוה מלצום מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה, שיטת הגאונים ששייך מקצת היום ככולו בתשעה באב, מצוות עשה ולא תעשה השייכות בכל צום, חידוש בענין מצות אמירת קינות בישיבה דווקא ולא בעמידה, חולה המוכרח לאכול ביום אם מותר כבר מבערב, נתינת כוס הבדלה במוצאי שבת חזון לקטן שהגיע לחינוך ברכת נהנין ולא הגיע לחינוך הבדלה או לבת שאינה חייבת בהבדלה, וכהנה הערות וחידושים רבים, אשר הרהמ"ח דלי חספא אשכח מרגינתא ונפל נהורא בבית המדרש.

מחבר הספר, הגאון ר' עקיבא מדלוב שליט"א, ראש כולל עטרת יצחק בירושלים עיה"ק, מיסודו של הגאון המופלא רבי משה שפירא זצוק"ל, נודע בשערים בשיעוריו הנפלאים בסוגיות הש"ס, ובפרט במערכות המועדים מידי חג בחג ובזמני התעניות, כאשר רבים מבקשים ליהנות לאורו, ולהתענג מצוף נועם חידושיו הנאמרים בבהירות מיוחדת.

המערכות שבספר נאמרו בהיכל הכולל לפני סגל אברכים מובחרים, בהשתתפות ת"ח מופלגים, מתוך ריתחא דאורייתא וחדוותא דשמעתתא, במיצוי הענינים לעומקם עד היכן שהיד מגעת, והיו הדברים שמחים ומאירים כנתינתן מסיני. שבט ביקורתם ותבונתם החודרת של משתתפי השיעורים הרי הם כ'הסכמה היותר מאומתת' כלשון רבינו האור שמח זיע"א,

הספר יוצא לאור עולם במהדורת פרידמן נדבת הנדיב הדגול רבי חיים הערש פרידמן שליט"א, על ידי הוצאת 'צוף' בהנהלת הרב נתן פלדמן במסגרת פרוייקט 'נופת צופים', אשר השכילו להבחין בייחודיותו של הספר ובחסרונו של חיבור כעין זה בבית המדרש, ומעתה ימצאו הוגי התורה ועמליה את אשר איוותה נפשם ישוטטו רבים ותרבה הדעת.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

חבורת הפסח

מחבר : הרב חיים לב שליט"א

הערות ע"ס הדף וסימנים בעניני קרבן פסח

ספר 'חבורת הפסח' עוסק בשמעתתא דהקרבת קרבן הפסח, והוא מיוסד רובו ככולו מתורת רבותינו מעתיקי השמועה זיע"א. ונשנו בו דברים רבים מדברי רבותינו לבית בריסק, וביותר מתורתו של מרן הגאון רבינו יחיאל מיכל פיינשטיין זצוק"ל. וכן מתורת ראשי הישיבות זצ"ל בדור האחרון, ואוף מתורתו של גאון פולין רבי מנחם זעמבא זצ"ל הי"ד.

הספר כולו בנוי כאריח על גבי לבינה בדברי אביו של המחבר הגאון רבי יעקב לב זצ"ל ראש כולל קדשים בקרית ספר שאף הוא חיבר ספר עבודת הפסח בשמעתתא דא דקרבן הפסח.

את הספר עיטר בברכה נרגשת הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' אשר המחבר שליט"א נמנה על תלמידיו משכבר הימים, ואף הגאון הגדול שליט"א עבר על תוכן הספר ושיבחו עד מאד, וכן הוסיף מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א את ברכתו לחיבור, כמו כן הגאון המפורסם רבי דוד פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת 'בית יהודא' נתן את מכתבו בשבח החיבור אחר שעיין בו. וכן ראש כולל קדשים הגאון רבי יעקב י. זאקס שליט"א והגאון רבי מאיר קסלר שליט"א המרא דאתרא, וכן חמיו של המחבר הגאון רבי אליהו יצחק פילמר שליט"א נתנו את ברכתם לספר זה.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו