הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

ילקוט ברכות בחשבון

מחבר : הרב שמעון בולג

קובץ דברי חז"ל בעניני חכמת החשבון

ב"ה, יום בשורה הוא ללומדי תורה ושוחרי חכמה עם הופעת הספר ילקוט ברֵכות בחשבון – קובץ דברי חז"ל בעניני חכמת החשבון, מדברי חז"ל, מחיבורי הגאונים, ומדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, המציג את חכמת החשבון בראי של חז"ל: ביאורי סוגיות מלווים בתרשימים ושרטוטים במקומות הנצרכים, כולל מבואות חשובים אודות רבותינו המחברים. הספר עוסק גם בספרוֹת וסימני חשבון, בשבע החכמות ועוד. כולל ההדרה של פרקים מתוך חיבורים רבים שנדפסו לפני מאות בשנים.

החיבור מחולק לשני כרכים המתפרסים על קרוב לאלפיים עמוד בי"ט שערים. בין הסוגיות המתבארות הן: גובה המן וכמותו היומית, קונטרס ברכות בחשבון מספר מרכבת המשנה, אשר הושמט בדפוסים האחרונים, פרקים מחכמת הצירופים והגימטריאות, סוגי המספרים השונים המובאים בס' פרדס רמונים, סוגיות ממסכת עירובין, דיונים חשבוניים מספר מטה דן – כוזרי שני, פרקים מספר חיבור המשיחה והתשבורת, חכמת המספר, שבע החכמות ועוד. מפתחות לתנ"ך, משנה וש"ס, מפתח עניינים – מצורפים גם הם לחיבור זה. כעת יוכלו גם אלו שהתקשו בלימוד סוגיות אלו – סוגיות שנחשבו לעתים ל'מת מצוה' – לקנות קניין נצח בהבנה ובבהירות בסוגיות. החיבור זכה לברכותיהם של רבים מבין רבותינו; ביניהם הרה"ג ר' שלום משולם ויינברגר גאב"ד טשאבא זצ"ל ולהבחל"ח הרה"ג ר' עזריאל אויערבך שליט"א, הרה"ג ר' משה מרדכי פרבשטיין שליט"א, הרה"ג ר' אברהם משי זהב שליט"א ורבנים חשובים נוספים.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

מילי דמילה - על הלכות ברית מילה

מחבר : הרב אברהם גולדשטיין

תתחבר למצוה! תבוא מוכן - ובכל זמן.

מבוא למצוות מילה, עניני מילה לפי סדר הפרשיות, הלכה [סוגיות] וסיפורים.

מצות המילה, בריתו של אברהם אבינו, גדולה היא מאין כמוה, מי לא היה רוצה לקיימה עם ההכנה הראויה, עם עומק המשמעות שלה, ולהשפיע את מירב ההשפעה הרוחנית המושפע על הילד בשעת הברית. זמן ברית המילה שעורך אדם לבנו או לנכדו הוא זמן של טרדות. איך יוכל אבי הבן במעט הימים שלפניו, להיכנס לשערי הרוח והקדושה של מצוה גדולה זו?

האמת היא, שגם אדם בוגר יש לו חובה להתחבר אל המשמעות של ברית המילה, באשר יהודי הוא, ובבשרו חקוקה ברית בינו לבין בוראו.

ספר זה שלפנינו ימצא הקורא את השקפותיהם ורעיונותיהם של חכמי ישראל מהדורות הקודמים, החל מדברי חז"ל, ראשונים קדמונים, ועד גדולי האחרונים. דברים אשר מגדירים ונותנים משמעות למצוה ומנהגיה. וכן ביאורים, רמזים ומוסרים לפי פרשיות השבוע והמועדים לאלו אשר רוצים "לחיות" את המצוה עם הזמן. הדברים נכתבו ונערכו בלשון קלה ובצורה בהירה.

בנוסף, נערך שער מיוחד של ידיעות נכבדות בסוגיה הרחבה של מצוות המילה בראי ההלכה.

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

עינים מאירות

מחבר :

דרכי עבודת השי"ת - מספה"ק מאור עינים

ליקוט מוך ספר הק' מאור עיניים, מסודר בסדר חדש - ע"פ סדר העבודה, מאת מרנא ורבנא רבי מנחם נחום זיע"א מ"מ דק"ק טשערנאביל ושאר ק"ק.

יקרת ערך קדושת ספה"ק מאור עיניים מי ימלל, אך חיבה יתירה נודעת לו כי ידוע גודל עמקות יסודות הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע אשר מפיהם אנו חיים, ומ"מ ברוב ספריהם לא הרחיבו הדיבור בהם מחמת שסמכו בעיקר על מסירתם בעל פה מרב לתלמיד. אבל מן היוצאים מכלל הזה הוא ספה"ק מאור עיניים, אשר במתק לשונוהק' ביאר ענינים אלו בהרחבה ובבהירות. אולם הם מפוזריםבספרו הק' אחת הנה ואחת הנהלפרש פרשיות התורה, וראינו תועלתלאספם למקום אחדולסדרם בסדר נכוןדיבור דיבור על אופניו, ונזהרנו שלא לשנות לשונו הק', רק מה שלא היה שייך לעצם הענין דילגנו, ובמקום שדיבר על ענין אחדבשני מקומות ובכל אחת הוסיף נופףשלא היה בחברתה שילבנו שני הדיבורים יחד והיו לאחדים, אך מפעם לפעם הוספנו או השמטנו תיבות בודדות להקל על הקריאה, ובכל דבר ציינו בשולי הגליון מקורו טהור בספה"ק מאור עיניים לפי דפי מהדורת מכון מאור התורה [ירושלים תשס"ו].

וכמובן לא נמצא כאן כי אם חלק קטן מהנמצא בספר הק' הנ"ל, כי רק שאבנ משם כמה יסודות עיקריות,\ ויה"ר שיהי' מזה ריבוי כבוד שמים, ושיפקחו עיני שכלינו להיות לנו עינים מאירות בעבודתו ית' עד כי עין בעין יראו בשוב ד' ציון אמן.

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

תקנת שלמה

מחבר : הרב שלמה אהרון גנס

הלכות עירובין

ליבון ובירור סוגיות עמוקות שבמסכת עירובין, עם בירורי הלכה וסיכומי השיטות, סימני עיון ושיעורים שנמסרו ברבים.

נודעה מסכת עירובין כאחת המסכתות הדורשות עמל ויגיעה רבה בבירור הסוגיות הטעונות בירור וליבון.

בספר תקנת שלמה טרח המחבר שליט"א, ואכן בדיבוק חברים של לימוד המסכת בחבורה כשנתיים ימים, ובסייעתא דשמיא מתוך עמל ויגיעה זכה לברר, לבאר, לסדר, ולהעמיד הדברים כשמלה, מתוך מטרה לחפש את נקודת האמת בסוגיא ובבירור ליבון שי' הראשונים בסוגיא ובפרט בשיטת רש"י. עד אשר נקבצו לנ"ז סימנים, אשר נמסרו בפני בני החבורה המופלגים בכולל "יששכר באהליך - אור יהודה".

בספר מבוארים הסוגיות הקשות שבמסכת הנלמדות בהיכלי הכוללים, ונפרשות כשמלה בעמקות רבה ובבהירות נפלאה מתוך היקף הסוגיא מחד ויסודות הסוגיות מאידך. בפרק ראשון - עניני מבוי ומחיצות, ועניני רה"ר. בפרק מי שהוציאוהו - עניני תחומין. בפרק הדר, ובפרק כל גגות.

בספר ישנו חיבור בפני עצמו הכולל מראי מקומות שנכתבו מתוך העיון בסוגיות המכוונים את הלומד, בין בתחילת לימוד הסוגיא בה מובא מ"מ עיקריים, ובין בהמשך לימוד והעיון בסוגיא בה מובאים מראי מקומות בהרחבה עם הערות והארות ומביאים תועלת רבה לכל לומד.  

אבי המחבר הגאון רבי ישראל גנס שליט"א רב קהילת מנחת שלמה בבית וגן בירושלים, ור"מ ישיבת קול תורה לצעירים כתב בדברי ברכתו לספר: ספר תקנת שלמה על עניני עירובין אשר קנין יסודותיה דורשים עמל רב, ונכתב בעמקות ובבהירות רבה, בהיקף רב ומתוך עמל עד אין קץ...גם נוסף בספר זה אוצר גדול של מראי מקומות ובפרט בעניני רה"ר והמסתעף שיביאו בס"ד תועלת עצומה ללומדי הסוגיות".

חמיו של המחבר, הגאון רבי ברוך ויסבקר שליט"א, ראש ישיבת בית מתתיהו, כתב בהסכמתו הנלהבת לספר: "הלומדים בשיעוריו של המחבר שליט"א מתעלים הן בלימוד המקומי והן בהיקף הידיעות וגם רוכשים ממנו את הדרך בלימוד התורה... ורואים בזה יד תלמיד חכם גדול, והתועלת מרובה, והוצאת הספר תהיה תוספת להרבצת התורה, וע"כ יש בזה תלמוד תורה דרבים".

ספר יהדות זה יוצא לאור באכסניה המכובדת "נופת צופים" אשר העמידו אוהבי התורה, מפאריה, ודורשי טובתה כל הימים, הנגיד הרבני הר"ר חיים הערשי פריעדמאן הי"ו, עם הוצאת הספרים הידועה "צוף", ומתוך למעלה משש מאות הספרים אשר נשלחו למערכת ראו לנכון להגדיל תורה ולהאדירה ע"י הוצאת ספר זה.

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

אסוקי שמעתא

מחבר : הרב ישראל הופמן

הלכות מקוואות

חיבור מקיף וכולל על כל הלכות מקוואות, לברר וללבן פירוט השיטות ותמצית הדינים, העולה מן הסוגיות לברורי שמעעתתא אליבא דהלכתא.

הלכות מקואות הלכות מרובות הן, אך הרבה מהן קשורות ותלויות זו בזו כידוע, ואולי מטעם זה כללו רבותינו הטור והשלחן ערוך את כולן בסימן אחד בלבד, הלא הוא סימן ר"א בחלק יורה דעה.

והנה מה טוב עשה מחבר הספר אסוקי שמעתא על הלכות מקואות הכולל בתוכו ב' חלקים,

החלק הראשון - אסוקי שמעתא, הוא חלק הערות, חידושים וביאורים המעמיקים לירד לשורשי וגדרי ההלכות, ומאירים דברי רבותינו, להעמיד כל דבר על מכונו, לקשר הדברים השייכים זה לזה ולהפריד בין הנפרדים.

החלק השני – אליבא דהלכתא, הוא חלק סיכום ההלכות, סעיף אחר סעיף, מדברי הטור ושלחן ערוך ונושאי כליהם, המתמצת ומקצר את כל שיטות הפוסקים בלשון קצרה ובהירה, ומעמיד את דבריהם לעיני הלומד להיות כל ההלכות בהירים ומונחים לפניו דבר דבר על אופנו, ללמוד, לסכם ולשנן הדברים, ונלוו עליו ציצים ופרחים – הערות והארות בפשט הדברים וציונים מהלכה אחת לחברתה.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ארחות רבית

מחבר : הרב דניאל סיטון

ביאור על כל הלכות רבית לפי סדר השו"ע

חיבור מקיף ונרחב על כל הלכות רבית משורשי הסוגיות ועד פרטי דיני ההלכה למעשה.

ידוע לכל עומקם של ארחות רבית אשר הם מן ההלכות החמורות ביותר ולא רבים יחכמו בהם, וזאת הן בביאור סוגיות הגמ' בפרק איזהו נשך, והן בלימוד הלכות רבית ע"ס השו"ע. בספר זה שם לו המחבר למטרה לעשות ביאור מקיף ונרחב על כל הלכות רבית לפי סדר השו"ע מסימן קנט – קעז. החל משורשי הסוגיות בפרק איזהו נשך, וכן ביאור וליבון שיטות הראשונים והאחרונים, כולל ביאור דברי הטוש"ע ונושאי הכלים בכל סעיף וסעיף, ועד תמצית ההלכה בקצרה כולל המקורות המפורטים לכל דין. בשילוב נושאים אקטואליים מפוסקי דורנו שליט"א. בתחילת ספר יהדות זה מופיע תוכן עניינים מפורט לפי סדר השו"ע. ובסופו אינדקס נושאים מפורט. ומפתח לסוגיות פרק איזהו נשך. הספר זכה להסכמותיהם הנלהבות של מרנן ורבנן גדולי התורה וביניהם: מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א, הגאון הגדול רבי ישראל גואלמן שליט"א, הגאון רבי פנחס וינד שליט"א, הגאון רבי משה פנירי שליט"א, ועוד.

כוללים וישיבות העוסקים בהלכות אלו יכולים לקבל ספר אחד ע"מ ללמוד בו.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו