הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

הליכות והנהגות אמרי סופר

מחבר : הרב אברהם שמעון פולק

סדר היום, שבת קודש ומועדי השנה

אוצר יקר הליכות קודש הוראות הדרכות אשר נהג בהם אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר מעלרוי זצוק"ל ערוך ומסודר על סדר היום, שבת קודש ומעדי השנה.

 

מכתב ברכה להדפסת הספר מאת הרבנים הגאונים בני רבינו זי"ע

יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשינו בראותינו אור יקרות ספר הליכות והנהגות אמרי סופר ניצוצי אורה מקרני הודו של אבינו עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה, אשר כל ארחות חייו ונתיבותיו היו מושתתים על אדני ההלכה הצרופה, ועל ברכי המסורת אשר יסודתה בהררי קודש רבותינו הק' מצוקי תבל מוסדי דור ודור.

הן זאת חמינו ראינו בהילו נרו עלי ראשינו עבודת קדשו באנפאה נהירין, עבודת התמיד יום ולילה לא ישבותו, בלבת אש קודש אשר תוקד על המזבח תמידין כסדרם, ואף כאשר היה מכסה דרכו מבי אדם, היתה שלהבת אהבת ד' מבצבצת ועולה מן החרכים, ובעוונותינו מעת חשך שמשו ושקעה עלינו חמה ניטל כבוד מבית חיינו.

והנה אאמו"ר בגודל צדקתו ונעימת תפארתו השקה את העדרים ממעיינותיו באר מים חיים נוזלים מן לבנון, להראות להם הדרך אשר ילכו בה בדרכים טובים וישרים, ולהנחותם על מבועי דקדוק הלכה ברורה והנהגות הצדיקים.

ולזאת בואו ונחזיק מלא חופניים טיבותא לידידינו האברך כמדרשו מופלג בתוי"ש מוכתר בנימוסין ומוסמך להוראה הרה"ג אברהם שמעון פולק שליט"א אשר מאז טל ילדותו דבק והסתופף בצל הקודש של אאמו"ר, ומחיבת הקודש רחש ליבו לדעת מנהגיו ולהתבונן בהליכותיו, ובמשך שנים רבות איזן וחיקר אחר הליכות ומנהגי כ"ק אדמו"ר זי"ע, הן בהנהגת יום ביומו, והן בימי שבת ומועד, ואסף כעמיר גורנה ליקוטי שושנים נחמדים מפז, ליקוטי בתר ליקוטי הנהגות והוראות מאשר ראה ורשמם בעצמו, ואשר חקר ודרש אצל תלמידים קרובים ונאמנים, וגם הוסיף במלאכת מחשבת זר זהב סביב בציוני מקורות וביאורים, בהם עמל ויגע רבות, וסידר המערכה בטוב טעם, דבר דיבור על אופניו בהשכל ודעת.

...ומה נכבד היום אשר יוצא בו לאור עולם מנהגיו והליכותיו בקודש של אדמו"ר זי"ע, ישמח ישראל ויגילו התלמידים ליהנות מדרכי יושר הערוכים לפנינו, ומגלגלין זכות על ידי זכאי, אשריך שזכית לכך להרוות הצמאים והמשתוקקים הרוצים לדעת הליכותיו ומנהגיו של מאור עינינו.

... ובאנו על החתום בברכה מרובה
בני כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע 

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ליבון הברכה

מחבר : הרב אלכסנדר אריה מנדלבוים

השלמות והוספות לספר 'וזאת הברכה'

הלכות, ליבוני הלכה והכרעות גדולי פוסקי זמנינו - השלמות לספר וזאת הברכה

תבנית הספר נחלקת לב' ראשים
חלק א' - הלכות ברכות. בו נתבארו הרבה פרטים בדיני והלכות ברכות, [שהינם משלימים להלכות המובאות בספר וזאת הברכה] וביניהם: ניקוי היד מלכלוך, כיסוי הראש לברכה, הפסק בין ברכה לאכילה, דיני פת הבאה בכיסנין, שיעור קביעות סעודה בפת הבאה בכינין, שיעור שתיית רביעית, דין שומע כעונה, דיני שינוי מקום, ברכה על מאכלים בתוך סעודת פת, עעצות במקרה של ספק ברכה, מאכל שנתרסק ומיץ פירות, דיני קדימה בפירות שנשתנה צורתן, כוס חד פעמית לכוס של ברכה ונט"י, דין שמיעת ברכה דרך מכשיר אלקטרוני, ועוד הרבה כללי ופרטים.

חלק ב' ליבון הברכה. בו נתלבנו סוגיות חמורות נוגעות ושכיחות בעניני ברכות, וביניהם:הפסק בדיבור לצורך הברכה, דיני פת הבאה בכיסנין, שתיית רביעית בדברים שאין דרכם בכך, דיני שומע כעונה, דיני שינוי מקום, ברכה על מאכל שלא היתה דעתו עליו, דיני קדימה בברכות, ועוד כמה סוגיות עמוקות שנתלבנו בעיון ובהיקף גדול.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

תורת המלאכות

מחבר : הרב משה שמואל לייטנר

מלאכת שוחט [כרך ו']

עולם התורה התבשר בשמחה על הופעת כרך נוסף בסדרת הספרים 'תורת המלאכות' אשר פקיע שמייהו ובריך שמייהו בכל בתיד המדרש, ועתה הניף המחבר ידו לבאר וללבן מלאכת שוחט, ונכלל בו כל עניני נטילת נשמה, בעיון עומק הסוגיות ולהלכה למעשה.

ספרי 'תורת המלאכות' על ל"ט מלאכות שבת הינם ביאור נרחב על כל פרטי ודיני ל"ט מלאכות שבת ותולדותיהן מלוקט ביד רחבה מדברי הפוסקים, מסודר וערוך בלשון צח וסגנון קל השוה לכל נפש ובסדר מיחוד המקל על הבנת הדברים מיסודם.

תוכן הענינים שנתבארו ונתלבנו בספר: גדרי המלאכה / אבות ותולדות / המלאכה במשכן / פוצע חלזון / נטילת נשמה בדגים / נטילת נשמה לחצאין / חובל / הריגת רמשים / הריגת מזיקין / עובר / מילה / שחיטה ביו"ט / שחיטת מומר / שחיטה לחולה / ענישה / רודף / שחיטת קרבות / שונות / שיעורי המלאכה

ובראש הספר סודרו כל דברי מרן הגר"נ קרליץ שליט"א שנידונו בספר.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו