הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

שב שמעתתא - בית אבי

מחבר :

ספר שב שמעתתא להגאון בעל קצות החושן, ונוסף עליו חיבור בית אבי על השב שמעתתא מהגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

מכתב ברכה מהגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א - ראש ישיבת סלבודקא
רבות שמחתני הבשורה המרנינה לב כל לומדי תורה ומבקשי חכמתה על צאת בקרוב הספר הנפלא 'בית אבי' לידידי הבלתי נשכח הגאון האמיתי והצדיק האמיתי תפארת הדור ופלאו, מורנו ומאורנו ומשוש לבנו מוהר"ר אברהם גניחובסקי זכרונו לברכה לחיי העוה"ב.
והם חידושיו ועיוניו מאלפי בינה מעוררי לבבות ומשמחי לבבות על ספר שב שמעתתא, וכמדומה דאי"צ להאריך בשבח הדברים ומעלת ההוגם וכותבם, אשר מלאה הארץ מתובות חידושי תורתו המאירים והמחכימים ומרניני לבבות הצמאים עוד ועוד לגילוינעמי החכמה והתבונה של דברי תורתו אשר לא הופצו עדיין על פני תבל, ונודה מאוד לבנו הנעלה ידידי הרב הגאון ר' שלמה יוסף שליט"א על רוב השתדלותו ומרצו בהוצאת הכתבים לאור, למען ישוטטו בהם הרבים וירוו צמאונם ממי מבועם ותרבה הדעת ותבונת החכמה.
ונקוה להשם כי יזכה להוציא לאור בקרוב עוד ועוד מכתבי תורתו המאירים של מר אביו ז"ל, אשר עדיין לא נדפסו, לשמחת לב רבנן ותלמידיהון בכל מותבניהון שהם חלק נכבד מארון הספרים
וספרי יהדות שכל יהודי צריך שיהיו בביתו.
בברכה נאמנה - דוב לנדו

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

אמרי שפר - עם אגרות קהלות יעקב

מחבר : הרה"ג מאיר אריה סגל זצוק"ל

חקירות וספיקות בד' חלקי שלחן ערוך

נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה, זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו, מה נכבד יום זה בו אנו מגישים לפני בני התורה מוקיריה עמליה ותופסי מחמדיה את ספרו של אאמו"ר הגאון הצדיק מרן רבי מאיר אריה סגל זצוק"ל, 'אמרי שפר' עם אגרות קהלות יעקב, הכולל חקירות וספיקות בכל חלקי התורה.

ספר יהדות זה יוצא בהוצאה שניה ומהודרת ספרו של אאמו"ר 'אמרי שפר חלק ראשון' אשר הוציא לאור בחייו בשנת תש"ו וכבר אינו בנמצא עשרות שנים, בהוצאה זו נוספו עוד ספיקות וחקירות בסגנונו המיוחד של ספר זה מכתבי ידיו הרבים של אאמו"ר, ובעיקר מכתב ידו אשר קראו בשם 'חקרי תורה', ובנוסף אגרותיו של בל הקהילות יעקב על כתבי יד אלו.

לתועלת הלומדים סודרו סימני הספר מחדש, חולקו הספיקות לפי סדר ענינים על סדר ד' חלקי שו"ע וענינים שונים.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

משנת השלחן

מחבר : הרב נחום מנשה ויספיש

הלכות נדה וטבילה - ע"ס השו"ע יו"ד קפ"ג-ר'

כל הלכות טהרה לפי סדר השו"ע יור"ד סי' קפג – ר', הבאת המקורות מהש"ס, תמצית שיטות הראשונים והפוסקים, עם הכרעות מגדולי הפוסקים וגדולי ההוראה, בשילוב מאות מפסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש, נצר למשפחה מכובדת ומושרשת בירושלים, זיכה אותנו שוב המחבר עתה בחיבורו "משנת השולחן" על הלכות טהרה וטבילה חיבור מהודר ומפואר הכולל מאות פסקי הלכה והכרעות אשר שמע ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב, החיבור מכיל 640 עמודים ומסוגנן באופן השווה לכל נפש, מיוחד לשינון וחזרה של ההלכה עם הגפ"ת במהירות ובקלות, ומסודר לפי סדר השו"ע יור"ד מסי' קפג עד סי' ר'. הכולל סיכומי סוגיות מקורות לפסקי השו"ע, תמצית נושאי כלים שעל השו"ע והרמ"א, ראשונים ואחרונים עם פסקי דינים והלכות אקטואליים אשר לא נזכרו בשו"ע ונו"כ, חידושים פסקים ותשובות מגדולי הפוסקים עד פוסקי דורינו ומורי ההוראה שליט"א, ובפרט מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב, החיבור כולל מפתח לסיכומי הסוגיות וכן כותרות משנה לכל פיסקא ופיסקא. ובסופו יש אינדקס מפתח ערכים ונושאים בו מפורט להפליא אשר כל דורש הלכה ימצא כל  דין ודין בנקל.

כאמור הספר מיוחד בזה שהוא כולל מאות פסקים תשובות והכרעות מפוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב, שהמחבר שמע וכן ממה שליקטן מתורתו של מרן הגרי"ש אלישיב, מהספר "קובץ תשובות", ומהספרים: "לבושי עז" מהגאון עזריאל זעליג אוייערבאך חתנא דבי נשיאה, משמרת הטהרה מהדורת תשס"ה, משערי טהרה, מנחת פרי (ומקונטרס התשובות שבו מהדורת תשס"ז) ומעוד ספרים. וכן ממה שהמחבר זכה לשמוע זאת ממרן הגרי"ש אלישיב ובמיוחד באותן התקופות שזכה ללוותו במשך שנים מרובות יום אחר יום תפילה אחר תפילה מביתו של מרן הגרי"ש אלישיב לביהמ"ד "תפארת בחורים".

הספר מעוטר בברכותיהם והסכמותיהם הנלהבות ובראשם ברכתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב, "כי יזכה להמשיך בפועלו ללמוד וללמד תוה"ק מתוך הרחבת הדעת, לזכות ולהתחיל ולהמשיך ספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד מתוך נחת והרחבת הדעת באין מפריע" וכן ברכות מהרבנים הגאונים: רבי עזריאל זעליג אוייערבאך שליט"א [שעבר על ההכרעות שהביא המחבר בשם מרן], רבי יוסף יקותיאל אפרתי, רבי ישעי' פינחס רוטנברג, רבי שלמה זעפרני. רבי שמעון שמואל הלברשטאם [בנו של הגר"מ הלברשטאם זצ"ל אשר בענוותנותו הגדולה קירב את המחבר עודדו והמריצו להוציא לאור עולם הן את ספריו הקודמים הכולל את הסכמותיו וברכותיו והן את ספר זה שהיה למראה עיניו].

שמו של המחבר כבר יצא לתהילה  זה מכבר אצל תופסי התורה בזכות חיבוריו הקודמים: מחיבורו היחודי "משנת זכויות היוצר", הדן בדין זכויות יוצרים בראי ההלכה, ספר ראשון מסוגו הסוקר את עקרונות ההלכה והפסיקה ההלכתית לדורותיה בשאלת הבטחת זכויות היוצרים, זהו ליקוט ובירור מקיף בהלכות זכויות יוצרים של  מחברי-ספרים, מוציאים לאור, מלחינים וממציאים, תוך התייחסות למציאות הטכנולוגית והמסחרית בימינו. "מוניטין", "כל הזכויות שמורות", גבולות הזכויות, מעמדם של חידושי-תורה כיצירה, צילום ספר או חלקו, מעמדו של ספר קדמון בהוצאה מחודשת וערוכה, העתקת קלטות, תוכנות ותקליטורים, תקשורת מחשבים, פרסום הרצאות וחידושי-תורה שנאמרו על-פה ועוד שורה ארוכה של נושאים אקטואליים.

כמו כן נודע זה מכבר מסדרת ספריו "משנת התלמוד" הכולל 11 כרכים על תשע מסכתות שבש"ס, מחיבורו "משנת הברכה" העוסק בדיני הלכות היסח הדעת בסעודה, ושאר ההלכות הנוהגות למעשה בברכות הנהנין.


 

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

שבת טיש - כרך רביעי

מחבר : הרב מתתיהו דייטש-אשכנזי

סיפורי צדיקים, פנינים ופרפראות, מידות והליכות על כל פרשות השבוע ומועדי השנה - לשולחן השבת

הספר שהפך לכנס צאן ברזל בכל בית יהודי. ספר גדוש לשולחן השבת בכל עדות ישראל, מסודר להפליא ב-13 מדורים לכל פרשה ומועד: סיפורים בפרשה, מאורות לתולדות גדולי ישראל שיום פטירתם חל בימי השבוע, ילקוט פנינים ופרפראות על הפרשה והמועד, שני סיפורים ארוכים לסעודת ליל השבת ויום השבת, פתגם השבוע, פניני אור החיים, מאמרי יוסיף דעת, מדור משובח לסיפורים ועובדות מגדולי ישראל ולימוד ממידותיהם והליכותיהם, מדור לטעמי המקרא, פינה לשונית, מילתא דבדיחותא, ומדור דברי הימים על קורות הדורות ומאורעות היסטוריים בימי השבוע.

בכל כרך מופיעות 54 פרשות השבוע של כל השנה, ועשרת המועדים. בכל כרך יש חומרים חדשים לחלוטין לכל פרשה ומועד, במתכונת זהה ומסודרת.

הספר הפך ל'רב ספר' מיד עם הוצאתו ורבבות התאהבו בו והפכו אותו לחלק בלתי נפרד משולחן השבת שלהם. לאחר שהכרכים הקודמים אזל שוב ושוב, נדפסו עתה כרכים א-ג', בפעם ה-18! וזה עתה יצא הכרך הרביעי לאור.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

קיצור הלכות המועדים - סוכות

מחבר : הרב שריה דבילצקי שליט"א

בו כל דיני חג הסוכות ודיני ארבעת המינים, דיני התפילות, ודיני שמיני עצרת.

מתוך ההקדמה:
...אודה לה ואגדלנו בקול תודה וזימרה, על שזיכני לחבר ספר זה הלכות סוכה וד' מינים ושמיני עצרת, לאחר שבמשך השנים הוצאתי לאור בס"ד על ימים נוראים וחג השבועות, וזאת כהמשך לסדרת הספרים 'קיצור הלכות מועדים' שיצא לאור בשנת תשל"ט ואילך. וחלק זה היה בכתובים אצלי הרבה שנים וכעת בס"ד יוצא לאור עולם.
והנה במשך השנים יצאו כמה וכמה ספרים על הלכות סוכה וד' מינים, אשר כולם אהובים ומקובלים ויש בכל ספר וספר חידושים והערות למעשה ועוד, חשובים מאוד.
אמנם בספרי זה לא הבאתי מהם אלא מעט מזעיר באיזהו מקומן, והטעם הוא, כי ספרי זה כתבתי לפני עשרות שנים כשכל או רוב הספרים עדיין לא נתחברו, ולכן כעת אין ביכלתי לעבור על כל הספרים האלה ולהביא מהם דברים שאין בספרי זה. והרי רוב ככל ההלכות הנצרכות הלכה למעשה נמצאות בספרי זה.
... ויה"ר שאזכה להו"ל שאר הכתבים אשר עמדי בהלכה ואגדה וכו', להגדיל תוה"ק ומצוותיה בבריאות גופא ונהורא מעליא, ושלא אכשל בדבר הלכה, ושנזכה לביאת משיח צדקינו בב"א. 

שריה דבילצקי

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

שו"ת כרם שלמה

מחבר : הרב שלמה כהן

שו"ת בחושן משפט

כרם שלמה כולל שאלות אקטואליות בהלכות אבידה ומציאה, נחלות, שומרים, שכירות - שו"ע חו"מ סי' רנ"ט - שי"ד, ערוכים במקורם מהסוגיות ומהראשונים ואחרונים עד אחרוני זמנינו, ובסופו קונטרס החצר כולל כל דיני קנייני חצר והנפק"מ למעשה.

הספר כרם שלמה גדוש מזן אל זן בשאלות אקטואליות ומעשיות, ערוכות ומסודרות באופן נפלא.
בין השאלות שנידונו בספר כרם שלמה: אם יש חיוב על המשיב אבידה לטרוח ולהביאה לבית הבעלים / תיאום בין מודעות של השבת אבידה / בענין מצא בימבה מונחת באשפה / מצא כסף בשמחת ברית מילה שנערכה בבית חבירו / ירושה ברבנות ובשררה / המצניע חפץ של חבירו ומתכוין לטובתו ושכח היכן הצניעו / שוד בחנות, אם יש לחייב את העובד שהיה בחנות באותה שעה / אם חייב למכור דולרים שהופקדו אצלו כשהערך שלהם יורד / בעל גמ"ח כלים שקיבל צ'ק פקדון אם נעשה על ידי זה לשאלה בבעלים / האם רשאי המשכיר לשפץ דירתו בזמן שמושכרת לאחרים / השוכר דירה ורואה שיש בה בעיה אם אמרינן שנתפייס או לא / המעמיס על רכב משא כבד ועלה על תיקרת חנין וניזוקה.

למידע נוסף על ספרי יהדות אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל או להשאיר פרטים באתר.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו